ZNALEZIENIE KONKRETNEJ ODPOWIEDZI

Co gorsze, bardzo często denerwujemy się, że komputer źle działa, bo nie daje wyników, a niekiedy, że wyniki są… I tu powstaje pytanie – jakie? Czy są one nie­zgodne z oczekiwaniami, czy mamy takowe, czy wiemy, co chcemy uzyskać lub czy wiemy, dlaczego uzyskane wyniki nas nie zadowalają? IMa każde z tych pytań musimy zna­leźć konkretną odpowiedź i to taką, która jest sensowna i logiczna, a ponadto twórcza. Chodzi tu bowiem o to, aby wyniki działania programu, a także sposób jego rozwiąza­nia, zanalizować krytycznie, dostrzec miejsca popełnio­nych błędów oraz umieć je skorygować. W przeciwnym wypadku nie wiadomo, czy kiedykolwiek potrafi się dojść do końcowych rezultatów, które będą nas zadowalały. I jeszcze jedno. W całym procesie programowania, począw­szy od sformułowania problemu, a skończywszy na anali­zie wyników, wymagana jest „żelazna” konsekwencja rozważań, logika i precyzja myślenia, a także konsekwen­cja w przestrzeganiu obowiązujących zasad i kanonów programowania. Bez zastosowania tych nadzwyczajnych środków ostrożności nasze programowanie będzie na­miastką tego, co powinniśmy czynić, uzyskane zaś rezul­taty antypropagandą wykorzystania nowoczesnej tech­niki obliczeniowej.