ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

Zauważmy ponadto, że zawartość projektu może się różnić w zależności od przyjętej metody projektowania, a także w zależności od osób go wykonują­cych. I tak projekt ogólny systemu informatycznego może zawierać:    informacje o przedmiocie, zakresie i funkcjach, jakie realizuje system;   opis struktury funkcjonalnej, organizacyjnej oraz technicznej systemu;   organizację przetwarzania;   szczeblowość i zakres wykonywanych na nich funkcji;   schemat ogólny działania systemu, opisujący powią­zania jednostek przetwarzania i uwzględniający relacje i zalezności czasowo-przestrzenne;ograniczenia organizacyjne, ekonomiczne i techni­czne systemu dotyczące wszystkich jego elementów: wejść, funkcji, wyjść, metody przetwarzania, ludzi i otoczenia;   charakterystykę dokumentów wejściowych zawiera­jącą nazwy i struktury tych dokumentów;  charakterystykę dokumentów wyjściowych zawiera­jącą nazwy i struktury dokumentów; zasady budowy symboliki; charakterystykę technicznych środków informatyki wykorzystywanych w systemie;     charakterystykę zbiorów systemu, ich podział, nazwy, strukturę i zawartość informacyjną;    charakterystykę dokumentów wynikowych zawiera­jącą np. takie dane, jak: nazwa i symbol wydawnictwa, przeznaczenie, użytkownicy, termin sporządzania, liczba egzemplarzy oraz budowa i jego treść;  algorytmy przetwarzania elementów systemu (pro­gramy, moduły itp.);      charakterystykę sieci transmisji danych;wymagania organizacyjne warunkujące wdrożenie i eksploatację systemu;określenie niezbędnych środków techniczno-programowych;szacunkowe określenie efektywności projektowaneao systemu;szacunkowy harmonogram dalszych prac projekto­wych oraz organizacyjnych.