PROGRAMY TŁUMACZĄCE

Programy tłumaczące opracowuje producent komputera i dostarcza razem z nim. Program napisany przez czło­wieka nazywa się programem źródłowym. Program źród­łowy zapisywany jest na specjalnych arkuszach progra­mowych, a następnie przenoszony na nośniki informacji (karty, taśmy magnetyczne), z których jest wprowadzany do komputera, gdzie podlega tłumaczeniu na język wew­nętrzny. W procesie tłumaczenia sprawdzana jest po­prawność formalna (zgodność z przyjętymi w danym języku standardami i formatami) obowiązująca dla danego języka i   komputera. Z chwilą gdy program jest poprawny, można przystąpić do jego wykorzystania, gdy ma błędy, są one drukowane i program nie powinien być wykorzystywany przed ich usunięciem. Dzieje się tak dlatego, że istnienie błędów wprowadza reakcje komputera o niekiedy zupełnie niezrozumiałym działaniu. Program przetłumaczony na język wewnętrzny komputera nazywamy programem wynikowym. Znając ogólne zasady opracowywania programu na komputerze zauważmy, że na świecie istnieje ogromna liczba języków programowania. Każdy język może się róż­nić szczegółami implementacyjnymi na różnych kompute­rach.