DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU

Z doświad­czeń w projektowaniu wynika, że niekiedy drobny błąd w projektowaniu, nierozpatrzenie jakiegoś przypadku lub niekonsekwencja w realizacji przyjętych założeń powoduje wykonywanie na różnych etapach projektowania wielu niepotrzebnych czynności. Związane są one bądź z identy­fikacją przyczyny sytuacji awaryjnej, bądź jej usunięciem. Dzieje się tak dlatego, że system informatyczny ma na ogół skomplikowaną budowę, istnieje wiele różnych powiązań między jego elementami i niesprawność dowol­nego z nich powoduje często reakcję łańcuchową burzącą wielokrotnie całość systemu. Aby nie być gołosłownym, przytoczmy przykładowo kilka liczb. Otóż autorzy projektowali systemy informatyczne różnej wielkości o bardzo zróżnicowanej problematyce. Do większych należy zaliczyć system o zasięgu krajowym, w którym funkcjonowało ponad 200 programów, istniało kilkadziesiąt zbiorów z danymi o bardzo zróżnicowanej struk­turze. Już samo przedstawienie powiązań logicznych mię­dzy programami tego systemu jest zagadnieniem skompli­kowanym. Dlatego też w celu nieco głębszego zoriento­wania Czytelnika w treści projektu systemu informatycz­nego przedstawiamy zawartość informacyjną projektu. Będzie to zawartość wymagana przy opracowywaniu wielu projektów, chociaż odstępstwa i różnice są tu oczy­wiście dopuszczalne.