CZEGO DOTYCZY PROGRAMOWANIE?

Jednym z warunków automatycznej pracy komputera i wykorzystania resursów jest umieszczenie w jego pamięci programu, za pomocą którego dokonuje się realizacji konkretnego algorytmu.W pamięci komputera każdy rozkaz programu jest zapi­sywany w postaci cyfrowego symbolu operacji, jaką ma wykonać, oraz adresu (lub adresów), w której umie­szczono odpowiedni numer komórki pamięci zawierającej dane do wykonania podanej operacji. Na program składa się więc ciąg rozkazów powiązanych logicznie i formalnie. W tej postaci przedstawiony program nazywa się progra­mem zakodowanym w języku wewnętrznym. Pisanie pro­gramów w języku wewnętrznym jest trudne, kłopotliwe i pracochłonne. Wynika to między innymi z faktu, że w dzi­siejszych czasach komputery wykonują od 100-300 róż­nych operacji i zapamiętanie przez człowieka kodów licz­bowych tych operacji wymagałoby dużo czasu. Z tych to powodów do pisania programów używa się obecnie zewnętrznych języków programowania.Językiem programowania nazywamy zestaw znaków oraz reguł ich zastosowania wykorzystywanych jako narzędzie porozumiewania się człowieka z kompute­rem. Są to języki sztuczne, które opracowano wyłącznie do zapisu programów. Różnią się one więc od języków naturalnych, którymi porozumiewają się ludzie.